Privacy verklaring/ Privacy statment

 

For English, click here

 

De Recruitment Boutique B.V. helpt organisaties met het aantrekken van personeel. Reageert u op een vacature waarbij de betreffende werkgever de Recruitment Boutique heeft ingeschakeld? Dan wordt er met zorg met uw gegevens omgegaan. Lees hier meer over onze omgang met privacy gevoelige informatie. 

 

De Recruitment Boutique B.V.  vindt de privacy van sollicitanten belangrijk. Wanneer een persoon solliciteert op een vacature die De Recruitment Boutique B.V. uitvoert voor een opdrachtgever verzamelt De Recruitment Boutique B.V.  informatie (persoonsgegevens, CV motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door De Recruitment Boutique B.V.  op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat De Recruitment Boutique B.V.  persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop De Recruitment Boutique B.V.  de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van De Recruitment Boutique B.V. .

De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

 

Doeleinden
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan De Recruitment Boutique B.V.  worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door De Recruitment Boutique B.V.  gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De Recruitment Boutique B.V.  verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van De Recruitment Boutique B.V.  zijn:
– het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij de betreffende opdrachtgever van De Recruitment Boutique B.V. ;
– de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van De Recruitment Boutique B.V. ;
– contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
– het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
– indien het onderdeel is van de selectieprocedure aan het bureau dat een assessment / psychologische / medische keuring afneemt; en De Recruitment Boutique B.V.  kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

 

Gegevens van sollicitanten
De Recruitment Boutique B.V.  verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via de vacaturesite van de opdrachtgever. De Recruitment Boutique B.V.  verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

De Recruitment Boutique B.V.  verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt De Recruitment Boutique B.V.  hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan De Recruitment Boutique B.V.  verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan De Recruitment Boutique B.V.  om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door De Recruitment Boutique B.V.  worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

 

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
De Recruitment Boutique B.V.  kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan De Recruitment Boutique B.V.  leveren. Bijvoorbeeld een assessment bureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.De Recruitment Boutique B.V.  verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij.

 

Het bewaren van gegevens van sollicitanten:  
De Recruitment Boutique B.V.  bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijdert De Recruitment Boutique B.V.  de gegevens van sollicitanten en alle identificeerde kenmerken uit haar database, uiterlijk 3 maanden na het beëindigen en of afronden van de sollicitatieprocedure. Van sollicitanten die zich aanmelden voor de talentpool worden gegevens 1 jaar bewaard. De Recruitment Boutique B.V.  informeert de sollicitanten over de verwijdering per mail. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld indien de sollicitant een klacht heeft ingediend over de sollicitatieprocedure, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd.

 

Beveiliging 
De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van De Recruitment Boutique B.V.  en personeelsleden van haar opdrachtgever die betrokken zijn bij de relevante vacature. De Recruitment Boutique B.V.  personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. De Recruitment Boutique B.V.  zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. De Recruitment Boutique B.V.  waarborgt ook dat derde partijen die namens De Recruitment Boutique B.V.  gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

 

Heb je een vraag over onze waarborging van privacy? 

Laat dan hier je contactgegevens en vraag achter. We nemen dan binnen 2 werkdagen contact met je op.